Home » Lôžkové oddelenia » Doliečovacie oddelenie

Doliečovacie oddelenie

Doliečovacie oddelenie – sa nachádza na 2.poschodí LP 180. V súčasnosti má k dispozícii 18 lôžok.

Doliečovacie oddelenie je začlenené zdravotnícke zariadenie Nemocníce s poliklinikami n.o.Topoľčany Slúži na riešenie plynulého prechodu z nemocnice do domáceho prostredia. Nosnou súčasťou činnosti je doliečovanie,ošetrovanie a rehabilitácia chorých s dlhšie trvajúcimi ochoreniami,akútne zhoršenými, u ktorých je určená diagnoza a liečebný plán. Na oddelenie sú prijímaní dospelí pacienti bez obmedzenia veku,len ako následná hospitalizácia po preložení z iného oddelenia

Cieľom pracoviska je v rámci rekonvalescencie

 • upraviť zdravotný stav pacienta tak,aby mohol byť prepustený v uspokojivom stave,aby bol sebestačný a samostatný
 • oddialenie potreby starostlivosti inou osobou
 • event.zdravotné postihnutie akceptovať a naučiť sa s ním žiť
 • zmiernenie dôsledkov chronických ochorení uplatnením sekundárnej a terciárnej prevencie
 • zlepšenie kvality života
 • rozvíjanie podpory zdravia a výchova k podpore zdravia
 • zmiernenie dopadu starostlivosti u zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov

Indikácie hospitalizácií

 • stavy po operačných výkonoch (včetne operácií na tráviacom trakte za účelom realimentácie),ev. i stavy po úrazoch
 • stavy po cievnych mozg.príhodách s nutnosťou základnej rehabilitácie
 • chronické ochorenia klbov a chrbtice zápal. a degeneratív.pôvodu ( po pádoch a zhoršení pohyblivosti)
 • srdcové a cievne ochorenia:Obliterujúce ochorenie ciev.systému,žilové trombozy po odznení akútneho štádia za účelom dlhodobej medikamentoznej liečby
 • niektoré chronické endokrinopathie (napr. diabetes mellitus,poruchy látkovej premeny a výživy)
 • choroby štítnej žľazy:hyper-hypofunkcie,pokiaľ vyžadujú dlhodobejší režim a medikamentóznu liečbu a neuvažuje sa o chirurgickej liečbe
 • chron.ochorenia tráviaceho traktu,cirhozy pečene,chr.zápaly žlč.ciest,dironické pankreatitídy,zhošenie peptických vredov,chr.gastritíd,stavy po rozsiahlejších operáciách vyžadujúcich si dlhšie diet.opatrenia a medikamentoznu liečbu.
 • chron.nefropathie
 • iné ochorenia alebo preklady z iných oddelení,keď pokračujúcou intenzívnou liečbou a rehabilitáciou možno očakávať zlepšenie zdravot.stavu pacienta.

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Terézia Manasová
tel. +421 38 5351217
e-mail: terezia.manasova@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Dipl. sestra Alena Rešetková
tel. +421 38 5351643
e-mail: alena.resetkova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.