Home » Ostatné pracoviská » Dialyzačné stredisko

Dialyzačné stredisko

 

Dialyzačné stredisko, formou stacionára poskytuje pacientom s terminálnych zlyhaním obličiek liečbu nahrádzajúcu funkcie obličiek.Pozostáva z 2 častí – z nefrologickej ambulancie a zo samostatnej časti, v ktorej sa vykonáva hemodialýza.

Pre pacienta vieme poskytnúť

  • liečbu v príjemnom prostredí s ochotným a prívetivým personálom
  • k dispozícii je 7 dialyzačných monitorov značky Gambro s možnosťou vykonávať mimotelovú eliminačnú liečbu – hemodialýzu aj hemodialfiltráciu, pacient má na výber 3 elektricky polohovateľné postele a 4 elektricky polohovateľné dialyzačné kreslá
  • dialyzačné sály sú klimatizované, k dispozícii sú 2 LCD televízory k spríjemneniu dialyzačnej procedúry
  • k dispozícii máme zazmluvneného psychológa, ktorý bude navštevovať dialyzačné stredisko a pomáhať pacientom zvládnuť ochorenie a s tým súvisiace zmeny v rodinnom, pracovnom aj v sociálnom prostredí
  • transport pacientov zabezpečujú kvalitné sanitné vozidlá
  • ponúkame poradenstvo v oblasti diety, či už diabetickej, nízkobielkovinovej, s obmedzením potravín s vysokým obsahom purínov, draslíka alebo fosforu
  • vieme poskytnúť dialyzovanému pacientovi komplexnú zdravotnú starostlivosť vrámci nemocnice – sme schopný zabezpečiť ambulantnú, ústavnú liečbu, kvalitnú laboratórnu diagnostiku, moderné zobrazovacie metódy ( RTG, USG, CT vyšetrenia), starostlivosť o kvalitu cievneho prístupu v spolupráci s chirurgickou a angiologickou ambulanciou, odbornú starostlivosť vo viacerých odborných ambulanciách
  • podľa výberu pacienta zabezpečíme stravovanie formou studenej ale aj teplej kuchyne
  • v krátkom čase plánujeme rozšíriť ponuku našich služieb aj o peritoneálnu dialýzu, hemodiafiltráciu pre pacientov, u ktorých z rôznych dôvodov nie je možná transplantácia obličky a je predpoklad dlhodobej dialýzy, liečbu niekotrých intoxikácií

Dialyzačné stredisko je vybavené kvalitnými novými dialyzačnými prístrojmi, prostredie zodpovedá príslušným zákonným a hygienickým normám. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje personál s požadovanou úrovňou vzdelania

Kde sa nachádzame
Dialyzačné stredisko je umiestnené v budove č.2 hneď pri vstupe do nemocnice.

Čo je dialýza a prečo ju niektorí pacienti potrebujú ?

Chronické obličkové ochorenie vedie k postupnému poklesu funkcií obličiek, čo vedie v konečnom dôsledku k hromadeniu odpadových látok ( splodín metabolizmu).

Väčšina odpadových látok, ktoré sa nahromadia v krvi, pôsobia na organizmus toxicky a spôsobujú príznaky ako nechutenstvo, chudnutie, hnačky, zvracanie, krvácavé prejavy, chudokrvnosť, zrednutie kostí, zmeny psychiky atď…

Pri neliečení sa toxický účinok stupňuje, dochádza k poruche vedomia a k smrti.

Ak sa pacient dostane do štádia chronického ochorenia obličiek, kedy už obličky nie sú schopné si plniť svoje funkcie a začínajú sa prejavovať toxické účinky hromadiacich sa odpadových látok, je možné nahradiť ich funkciu dialýzou, pomocou prístroja, ktorý sa ľudovo označuje ako umelá oblička.

Pre potreby dialýzy je nutné zaistiť dostatočný prietok krvi okolo 300ml/min. K tomuto účelu je potrebné realizovať drobný operačný výkon na nedominantnej hornej končatine, pri ktorom sa umelo vytvára spojka medzi žilou ( ktorá vedie odkysličenú krv z tkanív k srdcu) a tepnou ( ktorá vedie okysličenú krv od srdca do tkanív).

Napojením systému s vysokým krvným tlakom (tepna) na systém s nízkym tlakom ( žila) dôjde k vytvoreniu skratu ( shuntu, AV fistula ), ktorého prietok krvi je 500-1000ml/min. Takto upravená žila zmohutnie a využíva sa k samotnému procesu dialýzy, kedy sa jednou ihlou krv odoberá, preteká strojom, ktorý ju očisťuje od odpadových látok a späť sa očistená krv vracia do žily druhou ihlou.

Dostatočné rozvinutie sa dosiahne pri pravidelnom a správnom cvičení v priebehu cca 6 týždňov po operácii. Ak je AV fistula dobre rozvinutá, možno začať s dialyzačným programom.

Hemodialýza

Hemodialýza je metóda, kedy je krv očisťovaná od nahromadených odpadových toxických látok pomocou mimotelového krvného obehu za použitia špeciálneho prístrojového vybavenia. Napojenie pacienta na prístroj vyžaduje vytvorenie cievneho prístupu a použitie liečiv zabraňujúcich zrážaniu krvi. Liečba sa vykonáva v dialyzačnom stredisku, kam musí pacient dochádzať najčastejšie 3x týždenne. Čas trvania každého dialyzačného výkonu je individuálny. Najkratší prípustný čas je 4 hodiny. Zásadnými nevýhodami hemodialýzy v porovnaní s peritoneálnou dialýzou je jej prerušovnosť, kedy za krátky časový interval je nutné odstrániť veľké množstvo odpadových látok a prebytočnej vody, čo býva spojené s radom nežiadúcich účinkov, ako sú pocity slabosti, bolesti hlavy, svalové kŕče, vysoký tlak pred nasledujúcou dialýzou, dušnosť a opuchy z prevodnenia. Z tohoto dôvodu metóda vyžaduje prísnejšie diétne opatrenia. Vzhľadom k opakovaným vstupom do krvného riečiska je vyššie riziko prenosu infekcií vrátane infekčnej žltačky. Liečbu vykonáva vyškolený personál. Súčasne je naraz liečených viac pacientov, ktorí sú trvale rozvrhnutí do dialyzačných smien.

Určitou nevýhodou je zaistenie dopravy sanitnými vozidlami, pokiaľ nemá pacient možnosť zaistenia vlastnej dopravy, čo môže byť spojené s dlhším časom čakania a združovaním pacientov v príslušnom smere pre danú lokalitu.

Peritoneálna dialýza

Peritoneálna dialýza je liečbou domácou, ktorú si pacient po zaučení vykonáva doma sám, alebo za pomoci rodinných príslušníkov. Podstatou metódy je odstránenie hromadiacich sa toxických odpadových látok a nadbytočnej vody cez pobrušnicu do špeciálneho roztoku, ktorý si pacient napúšťa a vypúšťa v určitých intervaloch do dutiny brušnej cez zavedený katéter.

Hlavnou výhodou metódy je nezávislosť na režime dialyzačného strediska, kam pacient občas dochádza na kontrolu zdravotného stavu.

Táto metóda v porovnaní s hemodialýzou nevyžaduje také prísne dietne opatrenia. Odstraňovanie odpadových látok je bez obtiaží vyskytujúcich sa pri liečbe hemodialýzou. Možnou komplikáciou tejto metódy je zápal pobrušnice spôsobený zanesením infekcie do dutiny brušnej pri nesprávne vykonávaných výmenách roztoku. V individuálnych prípadoch možno peritoneálnu dialýzu vykonávať pomocou prístroja (cycler).

Transplantácia obličky

Transplantácia obličky z vhodného živého alebo zomretého darcu predstavuje najprirodzenejšiu metódu liečby nahradzujúcej funkcie obličiek. Jej predpokladom je však splnenie zdravotných kritérií stanovených transplantačným centrom, ktoré sú nevyhnutné k zaradeniu kandidáta transplantácie do čakacej listiny. Transplantácia obličky spravidla nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú liečbu peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou. V prípade príbuzenských transplantácií alebo kombinovanej transplantácie obličky a podžalúdkovej žľazy sa dá realizovať ešte pred zahájením dialyzačnej liečby.

Limitom vykonanej transplantácie po zaradení na čakaciu listinu je doba, kedy príjemca čaká na vhodný orgán. Najčastejšími komplikáciami sú akútna a chronická rejekcia, kedy sa imunitný systém pacienta snaží odstrániť geneticky „ cudziu“ transplantovanú obličku, ďalej závažné infekčné komplikácie vyplývajúce z nutnosti trvalého užívania liekov, ktoré všeobecne znižujú imunitnú reakciu príjemcu transplantovanej obličky. Po určitej dobe transplantovaná oblička stráca funkciu a pacient je znova zaradený do dialyzačnej liečby.

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Janka Kubaliaková
tel. +421 38 5351441
e-mail: janka.kubaliakova@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Dip.sestra Zuzana Hulová
tel. +421 38 5351436
e-mail: zuzana.hulova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.