Home » Lôžkové oddelenia » Intenzívna a resuscitačná starostlivosť

Intenzívna a resuscitačná starostlivosť

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny sa nachádza na 2. poschodí nového pavilónu

Úsek intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti zabezpečuje nepretržitú starostlivosť pre pacientov so závažnými – život ohrozujúcimi poruchami orgánov a orgánových systémov v kritickom stave.

K takýmto poruchám môže dôjsť v súvislosti s ťažkými úrazmi, zhoršením komplikovaných a kombinovaných ochorení, v bezprostrednom pooperačnom období po náročných operačných výkonoch, vplyvom intoxikácie atd.

Intenzívna starostlivosť vyžaduje kvalitné prístrojové a materiálno – technické zabezpečenie oddelenia a vysoko kvalifikovaný personál.

OAIM disponuje 5-timi modernými polohovacími resuscitačnými lôžkami , ktoré sú vybavené modernou monitorovacou technikou, injekčnými a infúznymi dávkovačmi, enterálnou pumpou, defibrilátormi, dialýzou, monitormi krvného obehu invazívne a neinvazívne atd.

Ventilačnú starostlivosť zabezpečujeme kvalitnými ventilátormi značky Hamilton Medical.

Súčasťou práce OAIM je zabezpečenie konziliárnych vyšetrení intenzivistom a resuscitačná pohotovosť pre všetky oddelenia nemocnice.

Centrálna JIS

Slúži na stabilizáciu vitálnych funkcií pacientom operačných odborov po veľkých a náročných operačných výkonoch, na pooperačné sledovanie vysoko rizikových pacientov pre ich pridružené ochorenia a na predoperačnú prípravu pred náročnými operačný mi výkonmi u závažne chorých pacientov. Klientami centrálnej JIS sú aj pacienti privezený akútne zvonku s poškodením zdravia chirurgického charakteru a s potrebou nepretržitého monitorovania vitálnych funkcií pri ich zlyhávaní resp. hroziacom zlyhávaní. Centrálna JIS disponuje 9 lôžkami, ktoré sú vybavené centrálnym monitorovacím systémom, polohovateľnými postelami, injekčnými a a infúznymi pumpami. Starostlivosť o pacientov zabezpečuje vlastný sesterský personál, lekári chirurgických odborov a lekári OAIM.

Anestéziologická starostlivosť

Anestéziologická starostlivosť znamená prípravu a riadenie rozsahu a postupností vyšetrení u pacientov s potrebou vykonania operačného resp. diagnostického výkonu s požiadavkou na celkovú alebo regionálnu anestéziu. Cieľom je zabezpečiť bezpečnú anestéziu a skoré pooperačné obdobie s prihliadnutím na zdravotný stav pacienta a charakter výkonu. Anestéziu podávame dospelým a detským pacientom od 3 rokov a minimálne 15kg. Anestéziologickú službu poskytujeme na 5 operačných sálach denne. Vykonávame anestézie pre oddelenia chirurgické, ortopedické, traumatologické, gynekologické. Anestéziu zabezpečujeme aj v rámci jednodňovej starostlivosti odborov ORL, očné a urológia.

Disponujeme kvalitnými anesteziologickými prístrojmi s kompletným monitoringom. Využívame moderné anesteziologické techniky vrátane regionálnej anestézie. Pacienti sú v skorom pooperačnom období odsledovaní na zobúdzacej izbe pod nepretržitým monitoringom vitálnych funkcií až do úplného vystabilizovania. V pooperačnom období zabezpečujeme kvalitnú analgéziu regionálnymi technikami.

Prípravu v anestézii zabezpečujeme na anestéziologickej ambulancii pri plánovaných výkonoch a priamo na lôžku pacientka formou konzília pri urgentom výkone.

Pre budúce mamičky zabezpečujeme nonstop službu PEDA. Podmienkou je plánovanie v spolupráci s anestéziologickou ambulanciu ešte pred pôrodom!

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Pavel Kukučka
tel. +421 38 5351258
e-mail: pavel.kukucka@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Mgr. Mária Mičúneková
tel. +421 38 5351561
e-mail: maria.micunekova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.