Home » Ambulancie » Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia je odborná špecializovaná ambulancia so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb krvi a krvotvorných orgánov.Spektrum diagnóz našich pacientov je pomerne široké. Ide o všetky druhy anémií( sideropenické, megaloblastové, hypoplastické, chronických chorôb, hemolytické), trombocytopénie ( imúnne, hypoplastické), trombocytopatie, vrodené a získané trombofilné stavy ( APC rezistencia, deficit antitrombínu, proteínu C,S, protrombín 20210A), vrodené a získané koagulopatie( Hemofília A, B, von Willebrandova choroba),primárne neutropénie.
Veľkou skupinou sú onkohematologické ochorenia ( akútne a chronické leukémie, chronické myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne ochorenia, myelodysplastický syndróm). Pomerne veľkú skupinu pacientov tvoria pacienti na krátkodobej alebo dlhodobej perorálnej antikoagulačnej terapii, ktorých počet sa významne zvyšuje.
V diagnostike horeuvedených ochorení využívame hlavne hematologické, imunologické a biochemické vyšetrenia v úzkej spolupráci s nemocničným laboratóriom, sonografické, CT, MR vyšetrenia v spolupráci s nemocničným RDG pracoviskom, genetické, imunofenotypizačné, prietokovo-cytometrické a histologické vyšetrenia v spolupráci s pracoviskami s krajskou alebo celoslovenskou pôsobnosťou.
Taktiež robíme diagnostické cytologické vyšetrenia kostnej drene na vlastnom pracovisku.
Pri liečbe pacientov, hlavne s malígnymi ochoreniami krvotvorby, využívame najmodernejšie terapeutické postupy vrátane monoklonálnych protilátok a rastových faktorov krviniek , významnú úlohu v terapii zohráva aj ambulantná hemoterapia.
Pri chemoterapii spolupracujeme s onkologickým oddelením.
Pri potrebe hospitalizácie našich pacientov úzko spolupracujeme s interným oddelením a oddelením dlhodobo chorých.
Kde sa nachádzame
Hematologická ambulancia sa nachádza v pavilóne LP 180 (starý pavilón) na prízemí vľavo.
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Dušan Remeň
Sestra: BC. Martina Bakytová
Tel. +421 5351 353, +421 5351 344
pondelok 7:00 – 11:30
utorok 7:00 – 10:30 hemoterapia 10.30 – 12.30
streda 7:00 – 11:30
štvrtok 7:00 – 11:30
piatok 7:00 – 11:00

odbery krvi: 7:00 – 9:00 denne

 

prednostne vyšetrujeme zdrav. pracovníkov, tehotné ženy, kojace matky a pacientov privezených sanitkou

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.