Home » Kariera a výberové konania

Kariera a výberové konania

Výberové konania
Kariéra
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. prijme do pracovného pomeru
P r i m á r   

oddelenie:    D O L I E Č O V A C I E    oddelenie

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa ( LF), špecializácia v príslušnom odbore,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • registrácia v SLK,
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe v príslušnom odbore.

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.. výberové konanie Doliečovacie odd

L e k á r

oddelenie:         DOLIEČOVACIE,

                           INTERNÉ,

                           PEDIATRICKĚ

                           NEUROLOGICKĚ

                           NEFROLOGICKĚ

 

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa ( LF), špecializácia v príslušnom odbore,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • registrácia v SLK,
 • môže byt absolvent

P r i m á r   

oddelenie:    O Č N É    oddelenie

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa ( LF), špecializácia v príslušnom odbore,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • registrácia v SLK,
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe v príslušnom odbore.

 

S e s t r y

do trojsmennej prevádzky na jednotlivé oddelenia nemocnice predovšetkým na OAIM.

Požadujeme splnenie kvalifikačných predpokladov podľa NV 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti.

Finančné ohodnotenie sa približuje zákonu č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ubytovanie možné.

Svoje žiadosti so životopisom môžete posielať na adresu :

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. , Pavlovova 17,

955 20 Topoľčany

Príjme operačnú sestru na COS /Centrálne operačné sály/

Kvalifikačné predpoklady : absolvent – bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo, príp. SZŠ – odbor – všeobecná sestra + príslušná špecializácia, prípadne príslušné vyššie odborné vzdelanie/nie je podmienkou.

Prijmeme sestry do trojzmennej prevádzky

Kvalifikačné predpoklady : absolvent – bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo, prípadne SZŠ – odbor všeobecná sestra, prípadne príslušné vyššie odborné vzdelanie/nie je podmienkou.

V prípade záujmu – kontakt : námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 0901795044
e-mail : vlasta.bezakova@nsptopolcany.sk

Kontaktná adresa :

PhDr. Vlasta Bezáková

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Telefón : 038/5351512

0901795044

 

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.