Home » Ambulancie

Ambulancie

Štruktúra

Nemocnica má 9 lôžkových oddelení, na ktorých pracujú špecialisti pre dané ochorenia, 9 SVaLZ-ov, 26 ambulancií, 3 ÚPS, 1 LSPP pre deti a dorast, Centrálne operačné sály, Nemocničnú lekáreň. V súčasnosti vykonávame aplikáciu nových diagnostík a procedúr. V rámci každého vyšetrenia vykonávame laboratórne testy, diagnostické procedúry, monitorovanie, elimináciu duplicitných vyšetrení, ošetrovateľskú starostlivosť, vonkajší servis, edukáciu pacientov pri jednotlivých ochoreniach.
Rozmiestnenie
Nemocnica pozostáva z dvoch základných ložkových pavilónov a areálu samostatných budov kde sú umiestnené jednotlivé pracoviská.

Nový lôžkový pavilón
Stary lôžkový pavilón
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.