Domovská stránka

Nemocnice s poliklinikami n.o.
prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany

Nemocnice s poliklinikami, n. o. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, boli  zriadené zakladacou listinou dňa 21. januára 2010. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. februára 2010, kedy Obvodný úrad v Nitre Odbor všeobecnej a vnútornej správy a živnostenského podnikania rozhodol o registrácii Nemocnice s poliklinikami, n. o. pod číslom VVS/NO-7/2010  s prideleným IČO: 457 32 205. Svoju činnosť Nemocnice s poliklinokami, n. o.  začala vykonávať dňa 1. marca 2010 na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. NI.: CS 1568/2010, ktorý týmto dňom povolil prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – všeobecnú nemocnicu.

Naša NsP n.o. prevádzka Topoľčany zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť na 371 lôžkach s takmer 630 členným personálom. Pracoviská nemocnice sa nachádzajú na pozemku s rozlohou 11 hektárov.

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom z okresov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske čo predstavuje spádovú oblasť cca 160 tisíc obyvateľov.

Zlepšovaním kvality starostlivosti smerujeme k zlepšovaniu zdravia a spokojnosti pacientov. Snahou nás všetkých je úsilie o dosiahnutie manažmentu úplnej kvality: príjem, informácia, lekárska a ošetrovateľská kvalita, technická služba, údržba, školenie a vzdelanie.

Vedení potrebami našich pacientov a ich rodín, naším cieľom je poskytovať tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.